ข้อมูลครูโรงเรียนตลาดคลอง 16ชื่อ-นามสกุล : นายสมมบัติ บุญเกิด

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีย์ โภคินธนาลักษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซอบ๊ะห์ ตานี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชรินทร์ทิพย์ หาญประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู